Tài chính Thị trường Thị trường chứng khoán

Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm, đề thi số 1

Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:

 1. Lãi suất cố định
 2. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
 3. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
 4. Lãi suất từ vốn mà minh đầu tư vào công ty

Đ/A: 4

Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

 1. 60 USD
 2. 600 USD
 3. 570 USD
 4. 500 USD

Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:

 1. 95.000 đồng
 2. 101.500 đồng
 3. 100.000 đồng
 4. 106.050 đồng

Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp

 1. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế
 2. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông
 3. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông
 4. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định

Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là

 1. Bảo lãnh tất cả hoặc không
 2. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn
 3. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu
 4. Bảo lãnh với cố gắng tối đa

Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng

 1. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc
 2. Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
 3. Đơn xin phép phát hành
 4. Bản cáo bạch

Thị trường thứ cấp

 1. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng
 2. Là nơi các doanh nghiệp hy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu
 3. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành
 4. Là thị trường chứng khoán kém phát triển

Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là

app-vay-tien-online-uy-tin-nhat-2020
 1. Thời gian, giá, số lượng
 2. Số lượng, thời gian, giá
 3. Thời gian, số lượng, giá
 4. Giá, thời gian, số lượng

Lệnh dùng để bán được đưa ra

 1. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
 2. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
 3. Ngay tại giá trị trường hiện hành
 4. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành

Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán:

 1. Ngăn chặn sự thua lỗ
 2. Hạn chế rủi ro
 3. Hưởng lợi từ sụt giá chứng khoán
 4. Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán

Lệnh giới hạn là lệnh

 1. Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
 2. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
 3. Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định
 4. Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau

Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:

 1. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty
 2. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty
 3. Tỷ số P/E
 4. Chỉ số giá của thị trường chứng khoán

Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:

 1. 100đ
 2. 200đ
 3. 300đ
 4. 500đ

Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:

 1. 10.000 đồng
 2. Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng
 3. 100.000 đồng
 4. 200.000 đồng

Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

 1. Lãi suất hiện hành của trái phiếu = lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
 2. Lãi suất hiện hành của trái phiếu < lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
 3. Lãi suất hiện hành của trái phiếu > lãi suất danh nghĩa của trái phiếu
 4. Không có cơ sở để so sánh

Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:

 1. 1000 USD
 2. 1200 USD
 3. 1300 USD
 4. Tất cả đều sai

Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào?

 1. Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y
 2. Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y
 3. Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y
 4. Còn tùy trường hợp cụ thể.

Cổ phiếu quỹ

 1. Người sở hữu có quyền biểu quyết
 2. Được chia cổ tức
 3. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường
 4. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành

Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:

 1. Giảm đi
 2. Tăng lên
 3. Không thay đổi
 4. Không câu nào đúng.

Lệnh dừng để mua được đưa ra:

 1. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành
 2. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
 3. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
 4. Ngay tại giá thị trường hiện hành.

Post Comment