Wednesday, 22 May 2024
Edu Tin khác Tin tức

Phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy THCS, THPT Phiếu dự giờ mới nhất 2024

Hầu hết ở tất cả các cấp học đều có tiết dự giờ, những người dự giờ sẽ nhận xét tiết dạy của giáo viên giảng dạy qua phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy. Tuy nhiên mỗi cấp bậc sẽ có mẫu phiếu đánh giá khác nhau, vì vậy hôm nay qua bài viết này infofinance.vn sẽ giúp mọi người có thông tin về phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy chi tiết nhất, mọi người cùng tham khảo nhé!

Phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy là gì?

Phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy là phiếu được lập ra để giúp giáo viên dự giờ có thể nhận xét đánh giá xếp loại giờ dạy cho các giáo viên giảng dạy  một cách bình đẳng và chất lượng. Ngoài ra còn có thể theo rõ thông tin của người dạy, cả về thời gian và địa điểm dạy, những người dự giờ.

Tác dụng của phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy

Qua việc đánh giá vào phiếu đánh giá dự giờ thì các giáo viên sẽ nhận biết được những mặc hạn chế của mình, từ đó có được những phương pháp dạy học mới đem lại  hiệu quả học tập tốt nhất cho  học sinh, nếu có nhiều hạn chế thì giáo viên giảng dạy sẽ tự điều chỉnh trong các bài dạy tiếp theo của mình

Ngoài ra trong phiếu đánh giá dự giờ tiết dạy giúp cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, xác định được thành tích học tập của và rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của các cấp học

+ Đối với giáo viên: Trong quá trình dạy học giúp giáo viên giảng dạy có thể điều chỉnh đổi mới trong phương pháp giáo dục. Về những cố gắng hay tiến bộ của học sinh thì giáo viên cũng kịp thời phát hiện, qua đó động viên hay khích lệ tinh thần của học sinh

+ Đối với học sinh: Qua phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy đó giúp cho học sinh có thể tự nhận xét hay tự tin tham gia nhận xét. Ngoài ra còn có thể tự điều chỉnh cách học, tăng sự hứng thú để việc học trở nên tiến bộ hơn

+ Đới với phụ huynh học sinh: có thể tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập của con mình, phối hợp với giáo viên và cả nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh

Phieu-du-gio-danh-gia-tiet-day
Phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy

+ Đối với cán bộ quản lý giáo dục và các tổ chức xã hội: kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá để đạt hiệu quả giáo dục.

Phiếu đánh giá tiết dạy theo thông tư 27

PHIẾU DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY

Họ và tên người dạy:……   Đơn vị:……

Môn:………….Lớp:…..Tiết:……  Tiết PPCT: ……

Ngày:………  Buổi: …………

Bài dạy: ………

Họ và tên người dự:………

Chức vụ:……….Đơn vị công tác:…

TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nhận xét và ghi chú của người dự giờ
     
     
     
     

XẾP LOẠI TIẾT DẠY

Nội dung Tiêu chí Điểm
Kế hoạch và tài liệu dạy học (tối đa 1,0 điểm/tiêu chí) 1. Chuỗi hoạt động phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
2. Mỗi nhiệm vụ học tập thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, kỹ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được.
3. Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng phù hợp với các hoạt động của HS.
4. Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh hợp lý.
Hoạt động của GV (tối đa 2,0 điểm/tiêu chí) 5.* Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập hấp dẫn. Nội dung đảm bảo chính xác, logic, khoa học, làm rõ được trọng tâm.
6. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS và có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ.
7.* Nội dung đảm bảo mức độ phân hóa, phù hợp với khả năng của HS. Lồng ghép, tích hợp, liên hệ thực tế có tính giáo dục.  
8. Kết quả hoạt động và thảo luận của HS được tổng hợp, phân tích đánh giá, sửa lỗi kịp thời; đảm bảo phân bố thời gian hợp lí cho các hoạt động.
Hoạt động của HS (tối đa 2,0 điểm/tiêu chí) 9. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
10. HS tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
11.* HS tham gia tích cực trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
12.* Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập: đảm bảo kiến thức, phù hợp với từng hoạt động.  
  Tổng số điểm

+  Loại Giỏi: 17,50 – 20,0 điểm; các tiêu chí 5, 7, 11, 12 phải đạt 2,0 điểm; các tiêu chí còn lại phải đạt từ mức 2 tương ứng trở lên.

+ Loại Khá:14,50 – 17,25 điểm; các tiêu chí 5, 11, 12 phải đạt 2,0 điểm.

+  Loại Trung bình:10,00 – 14,25 điểm.

+ Loại không đạt:Dưới 10,0 điểm.

Lưu ý: Trường hợp tổng điểm đạt loại Giỏi nhưng bị khống chế các tiêu chí thì xếp loại Khá; Tổng điểm đạt loại Khá nhưng bị khống chế các tiêu chí thì được xếp loại Trung bình.

Xếp loại tiết dạy: ……

ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Ưu điểm:…………
  2. Khuyết điểm: ……
Giáo viên dạy

(chữ ký, họ tên)

Hiệu trưởng/Tổ CM

(ký tên và đóng dấu)

Người dự giờ

(chữ ký, họ tên)

Phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy THCS

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

Họ và tên người dạy:…………………………….

Môn:…………….. Tên bài học:…………………….

Họ và tên người dự giờ: …………………. Chuyên môn:……………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………

Nội dung Tiêu chí Điểm Đánh giá
1. Kế hoạch (giáo án) và tài liệu dạy học (25 điểm) Mức độ phù hợp của chuối hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy nhọc được sử dung. 5
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh 5
Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh. 5
Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 10
2. Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh (35 điểm) Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập 10
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh 10
Mức độ phù hợp , hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 5
Khả năng tổng hợp và phân tích đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh 10
3. Hoạt động của học sinh (40 điểm) Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp. 5
Tính tích cực, chủ động sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập 15
Khả năng tham gia tích cực của học sinh trong quá trình trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
Tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 10
Tổng điểm 100

Đánh giá chung

– Giáo viên dạy tự nhận xét: ………………………

– Người dự giờ nhận xét: ………………………….

Những thành công của giờ dạy (nội dung, phương pháp và ky thuật dạy học, hoạt động học của học sinh,….) …………………

Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học, hoạt động của học sinh,….) ………………….

Xếp loại giờ dạy: ……………………………………………….

 ………………., ngày ……. tháng …… năm …………

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá giờ dạy theo công văn 5512 Violet

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY

Tên bài dạy: ……………………………………………………………………..

Môn học/Hoạt động giáo dục: …………………………………………………

Lớp:………..….………; Tiết:……..; ngày ………………….………..

Họ và tên giáo viên thực hiện:…………………………………………………….

Nội dung Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đánh giá
1. Kế hoạch bài dạy Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 1,00
Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh. 2,00
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 1,00
Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 2,00
2. Hoạt động của giáo viên Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập cho học sinh. 2,00
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 1,00
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận, thực hiện). 2,00
3. Hoạt động của học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp. 2,00
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 1,00
Tổng điểm 20,00

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy tiểu học

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY Ở CẤP TIỂU HỌC

Họ, tên người dạy:……………………………………………………………………………………………

Tên bài dạy:……………………………………………….. Môn:………………………………………

Lớp:…… Trường Tiểu học:…………………Quận, huyện…………………..Tỉnh, TP………………..

CÁC LĨNH VỰC TIÊU CHÍ ĐIỂM TỐI ĐA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
I. KIẾN THỨC (5 ĐIỂM) 1.1 Xác định được vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kĩ năng, nội dung cơ bản trọng tâm của bài dạy.
1.2 Giảng dạy kiến thức cơ bản, có hệ thống
1.3 Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện (về thái độ, tình cảm, thẩm mĩ)
1.4 Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh.
1.5 Nội dung dạy học phù hợp tâm lí lứa tuổi, tác động tới các đối tượng, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh lớp ghép (nếu có)
1.6 Nội dung dạy học cập nhật những vấn đề xã hội, nhân văn gắn với thực tế, đời sống xung quanh của học sinh.
1

1
0,5
1
1

0,5

II. KĨ NĂNG SƯ PHẠM (7 ĐIỂM) 2.1 Dạy học đúng đặc trưng bộ môn, đúng loại bài (lí thuyết, luyện tập, thực hành, ôn tập…)
2.2. Vận dung phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng theo hướng phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.
2.3 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học và theo hướng đổi mới.
2.4. Xử lí các tình huống sư phạm phù hợp với đối tượng và có tác dụng giáo dục.
2.5 Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả ĐDDH tự làm thiết thực, có hiệu quả.
2.6 Lời giảng mạch lạc, truyền cảm; chữ viết đúng, đẹp, trình bày bảng hợp lí.
2.7 Phân bố thời gian đảm bảo tiến trình tiết dạy, đạt mục tiêu của bài dạy và phù hợp với thực tế của lớp học
1

2

1

0,5

1

0,5
1

III. THÁI ĐỘ SƯ PHẠM (3 ĐIỂM) 3.1 Tác phong sư phạm chuẩn mực, gần gũi, ân cần với học sinh.
3.2 Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh.
3.3 Kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, động viên để mỗi học sinh đều được phát triển năng lực học tập.
1
1
1
IV. HIỆU QUẢ (5 ĐIỂM) 4.1 Tiến trình tiết dạy hợp lí, nhẹ nhàng; các hoạt động học tập diễn ra tự nhiên, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của học sinh tiểu học.
4.2 Học sinh tích cực, chủ động tiếp thu bài học, có tình cảm, thái độ đúng.
4.3 Học sinh nắm được kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành sau tiết dạy.
1

1
3

Cộng 20
Xếp loại tiết dạy:………………..

Loại Tốt: 18 → 20 (Các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2, 4.3 không bị điểm 0).

Loại Khá: 14→17,5 (Các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2, 4.3 không bị điểm 0).

Loại Trung bình: 10→13,5 (Các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2, 4.3 không bị điểm 0).

Loại Chưa đạt: dưới 10 (Hoặc một trong các tiêu chí 1.2, 2.1, 3.2, 4.3 bị điểm 0).

Điểm tiết dạy:……….

Xếp loại:……………..

GHI CHÉP HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THEO TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY GHI CHÚ
…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Nhận xét chung về tiết dạy (Ưu điểm, khuyết điểm chính):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Họ, tên người dự giờ………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………………..

…………………., ngày………..tháng………năm……..

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách ghi phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy

Sau đây là một số cách ghi nhận xét đánh giá tiết dạy mà infofinance.vn cập nhật và chia sẻ qua nội dung bài viết tiếp theo dưới đây mọi người cùng tham khảo

+ Trước tiên  thì giáo viên dự giờ cần đưa ra đánh giá xem giáo viên giảng dạy đã dạy đúng với bộ môn hay bài dạy chưa. Ngoài ra còn xem những hoạt động đó có mang lại hiệu quả không

+ Với thông tin mà giáo viên giảng dạy đem lại cho học sinh có phù hợp với hoạt động bài dạy  hay  không, và có đạt mục tiêu bài dạy, có phù hợp để đưa vào thực tế không

+ Giáo viên giảng dạy có tinh thần và thái độ dạy như thế nào? Trong một tiết dạy thì giáo viên có những  hoạt động hay những câu hỏi giúp khích lệ tinh thần của học sinh hay không

Trên đây là thông tin chia sẻ về phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy, cùng với một số mẫu đánh giá tiết dạy cho từng cấp học. Hy vọng với những gì vừa tham khảo trên sẽ giúp những người tham gia dự giờ có thể đưa ra những đánh giá phù hợp và chuẩn nhất cho tiết dạy

Post Comment