Tuesday, 23 Apr 2024
Doanh Nghiệp Kinh Tế

Chỉ số ROI là gì? Cách tính ROI trong báo cáo tài chính

Chỉ số ROI tài chính giúp chúng ta dễ dàng đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó có thể xem xét tình hình phát triển của doanh nghiệp như thế nào. Nếu bạn đầu tư chứng khoán, đang muốn phân tích chỉ số ROI của doanh nghiệp bất kỳ, hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn đưới đây của Infofinance.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của một tổ chức hoặc công ty. Nó cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm tài chính hoặc một quý tài chính.

Báo cáo tài chính bao gồm các thông tin về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác của công ty. Báo cáo tài chính được đưa ra để giúp các bên liên quan như nhà đầu tư, các cơ quan quản lý, cổ đông, ngân hàng và các đối tác kinh doanh có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động tài chính của công ty và quyết định các quyết định liên quan đến đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh.

Báo cáo tài chính thường được chuẩn bị bởi phòng tài chính của công ty và được đánh giá bởi các chuyên gia tài chính và kiểm toán viên để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được cung cấp.

Có nhiều chỉ số tài chính quan trọng trong báo cáo tài chính, tuy nhiên, một số chỉ số quan trọng nhất mà các nhà đầu tư, ngân hàng và các cơ quan quản lý thường quan tâm đến bao gồm:

 • Chỉ số thanh khoản: Chỉ số này thể hiện khả năng của công ty thanh toán các khoản nợ trong ngắn hạn. Những chỉ số thanh khoản phổ biến bao gồm tỷ lệ thực hiện nhanh và tỷ lệ tồn kho.
 • Chỉ số đòn bẩy tài chính: Chỉ số này cho thấy mức độ sử dụng các khoản vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Những chỉ số đòn bẩy tài chính phổ biến bao gồm tỷ lệ vay/nguồn vốn tổng thể và tỷ lệ vay/nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Chỉ số lợi nhuận: Chỉ số này thể hiện hiệu quả của hoạt động kinh doanh của công ty. Những chỉ số lợi nhuận phổ biến bao gồm tỷ suất lợi nhuận ròng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu.
 • Chỉ số khả năng trả nợ: Chỉ số này thể hiện khả năng của công ty trả các khoản nợ dài hạn. Những chỉ số khả năng trả nợ phổ biến bao gồm tỷ lệ nợ dài hạn/nguồn vốn tổng thể và tỷ lệ lãi suất/phần trăm lợi nhuận gộp.
 • Chỉ số hoạt động: Chỉ số này thể hiện hiệu quả của các hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm cả hoạt động kinh doanh chính và các hoạt động đầu tư và tài chính. Những chỉ số hoạt động phổ biến bao gồm tỷ lệ thu nợ/phải trả, tỷ lệ thu nhập đầu tư/trái phiếu và tỷ lệ tiền mặt thu được từ bán hàng.

Chỉ số ROI trong báo cáo tài chính là gì?

Chỉ số ROI (Return on Investment) là một chỉ số đo lường hiệu quả đầu tư, nó cho biết tỷ lệ lợi nhuận đạt được so với số tiền đầu tư ban đầu. Chỉ số này được tính bằng cách chia lợi nhuận thu được cho chi phí đầu tư ban đầu và được biểu thị dưới dạng phần trăm.

Công thức tính chỉ số ROI như sau:

ROI = (Lợi nhuận thu về – Chi phí đầu tư) / Chi phí đầu tư x 100%

Chỉ số ROI giúp đánh giá hiệu quả của một dự án đầu tư, sản phẩm hoặc chiến dịch quảng cáo, giúp các nhà đầu tư hay doanh nghiệp quyết định xem liệu đầu tư đó có đem lại lợi nhuận và có đáng để thực hiện hay không. Một chỉ số ROI cao cho thấy dự án đầu tư hoặc chiến dịch quảng cáo đang hoạt động tốt, đem lại lợi nhuận cao và được quản lý tốt.

ROI tài chính
Chỉ số ROI tài chính là gì?

Tuy nhiên, chỉ số ROI cũng có một số hạn chế. Nó không cung cấp thông tin về thời gian trả vốn và rủi ro đầu tư. Một dự án đầu tư có chỉ số ROI cao không có nghĩa là nó sẽ đạt được lợi nhuận cao trong tương lai, mà cần phải xem xét các yếu tố khác như thời gian đầu tư, rủi ro đầu tư, tiềm năng tăng trưởng và thị trường. Do đó, chỉ số ROI thường được sử dụng kết hợp với các chỉ số khác để đánh giá hiệu quả đầu tư một cách toàn diện hơn.

Ý nghĩa chỉ số ROI trong báo cáo tài chính

Trong báo cáo tài chính, chỉ số ROI (Return on Investment) có ý nghĩa quan trọng để đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ số ROI được tính bằng cách chia lợi nhuận thu về từ khoản đầu tư cho chi phí đầu tư, rồi nhân với 100% để biểu thị dưới dạng phần trăm. Nếu chỉ số ROI càng cao, thì tỷ lệ lợi nhuận đạt được so với số tiền đầu tư ban đầu càng cao, điều này cho thấy rằng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang được quản lý tốt và đem lại lợi nhuận cao.

Trong báo cáo tài chính, chỉ số ROI thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư, sản phẩm, hoặc chiến dịch quảng cáo, giúp các nhà đầu tư hay doanh nghiệp quyết định xem liệu đầu tư đó có đem lại lợi nhuận và có đáng để thực hiện hay không. Chỉ số ROI cũng giúp người quản lý doanh nghiệp đánh giá được sự hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và các chiến lược đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ số ROI cũng có những hạn chế, không cung cấp thông tin về thời gian trả vốn và rủi ro đầu tư. Do đó, cần phải sử dụng chỉ số này kết hợp với các chỉ số khác như tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận ròng, tỷ lệ sinh lời, hoặc các thông tin chi tiết khác về kế hoạch đầu tư để đánh giá hiệu quả đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách toàn diện hơn.

Cách tính chỉ số ROI của 1 doanh nghiệp

Để tính chỉ số ROI của một doanh nghiệp, ta sử dụng công thức:

ROI = (Lợi nhuận thu về / Chi phí đầu tư) x 100%

Trong đó:

 • Lợi nhuận thu về: Tổng số tiền thu được sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh và các khoản thuế.
 • Chi phí đầu tư: Tổng số tiền mà doanh nghiệp đã chi để đầu tư vào dự án, sản phẩm hoặc chiến dịch quảng cáo.

Ví dụ: Doanh nghiệp ABC đầu tư 50.000 đô la vào một dự án và thu được lợi nhuận là 70.000 đô la. Ta có thể tính chỉ số ROI của doanh nghiệp như sau:

ROI = (70.000 / 50.000) x 100% = 140%

Chỉ số ROI của doanh nghiệp ABC là 140%, có nghĩa là doanh nghiệp đã thu được lợi nhuận 140% so với số tiền đầu tư ban đầu là 50.000 đô la. Chỉ số này cho thấy rằng đầu tư của doanh nghiệp đang mang lại lợi nhuận cao và hiệu quả.

Lưu ý rằng, chỉ số ROI không phải là chỉ số đánh giá duy nhất của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để đánh giá một cách toàn diện, ta cần phải kết hợp nhiều chỉ số khác nhau và xem xét nhiều yếu tố khác như rủi ro đầu tư, thời gian hoàn vốn, v.v.

Hướng dẫn phân tích chỉ số ROI

Phân tích chỉ số ROI giúp ta đánh giá mức độ hiệu quả của các dự án đầu tư, sản phẩm, hoặc chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp. Dưới đây là hướng dẫn phân tích chỉ số ROI:

 • So sánh với mức trung bình của ngành: So sánh chỉ số ROI của doanh nghiệp với chỉ số ROI trung bình của ngành để xác định mức độ hiệu quả của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. Nếu chỉ số ROI của doanh nghiệp cao hơn mức trung bình của ngành thì đó là một dấu hiệu tích cực.
 • Xem xét thời gian hoàn vốn: Chỉ số ROI không thể xác định được thời gian để hoàn vốn. Do đó, ta cần phải tính toán thời gian để hoàn vốn để đánh giá tính khả thi của dự án đầu tư.
 • Phân tích nguyên nhân khi chỉ số ROI thấp: Nếu chỉ số ROI của doanh nghiệp thấp hơn so với mức trung bình của ngành, ta cần phân tích nguyên nhân để tìm ra giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể doanh nghiệp đang đầu tư vào những dự án không mang lại lợi nhuận cao, chi phí đầu tư quá cao so với lợi nhuận, hoặc quản lý kinh doanh không hiệu quả.
 • Tính toán các chi phí liên quan: Trong quá trình tính toán chỉ số ROI, ta cần phải xem xét tất cả các chi phí liên quan đến dự án đầu tư, sản phẩm hoặc chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp. Điều này giúp ta đánh giá mức độ hiệu quả thực sự của các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Theo dõi chỉ số ROI theo thời gian: Chỉ số ROI có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, ta cần theo dõi chỉ số này theo thời gian để đánh giá xu hướng và đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

Trên đây là một số hướng dẫn cơ bản để phân tích chỉ số ROI của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đánh giá hiệu quả kinh doanh toàn diện, ta cần kết hợp nhiều chỉ số đánh giá khác nhau.

 Chỉ số ROI thấp có nghĩa là gì?

Chỉ số ROI thấp là chỉ số thể hiện mức độ hiệu quả của một dự án đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh, nói chung là dự án đầu tư không đạt được lợi nhuận mong đợi. Nếu chỉ số ROI thấp, có thể có một số nguyên nhân như chi phí đầu tư quá cao, doanh thu không đủ cao so với chi phí đầu tư, hoặc mức độ rủi ro của dự án đầu tư quá lớn.

Đối với một doanh nghiệp, chỉ số ROI thấp có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hút nhà đầu tư và giá trị cổ phiếu. Một chỉ số ROI thấp cũng có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang đầu tư vào những dự án hoặc sản phẩm không mang lại lợi nhuận cao, hoặc do quản lý kinh doanh không hiệu quả.

Nếu chỉ số ROI của một doanh nghiệp thấp hơn so với mức trung bình của ngành, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần phải tìm ra giải pháp để tăng chỉ số ROI, chẳng hạn như cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ, giảm chi phí đầu tư hoặc tăng doanh thu.

Tuy nhiên, chỉ số ROI thấp không phải lúc nào cũng đại diện cho sự thất bại hoặc vấn đề trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp có thể có chiến lược đầu tư dài hạn, trong đó họ có thể đầu tư nhiều tiền để phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới và kỳ vọng đạt được lợi nhuận trong tương lai. Trong trường hợp này, chỉ số ROI có thể thấp trong giai đoạn đầu và sau đó tăng lên theo thời gian.

Chỉ số ROI cao có nghĩa là gì?

Chỉ số ROI cao là chỉ số thể hiện mức độ hiệu quả của một dự án đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh. Nếu chỉ số ROI cao, có thể có một số nguyên nhân như doanh thu đạt được cao hơn so với chi phí đầu tư, chi phí đầu tư được quản lý tốt hoặc mức độ rủi ro của dự án đầu tư thấp.

Đối với một doanh nghiệp, chỉ số ROI cao có thể là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang đầu tư vào những dự án hoặc sản phẩm có khả năng mang lại lợi nhuận cao. Chỉ số ROI cao cũng có thể giúp tăng khả năng thu hút nhà đầu tư và giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ số ROI cao cũng có thể là kết quả của các hoạt động kinh doanh ngắn hạn, không phải là sự đầu tư dài hạn vào các sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Đôi khi, một doanh nghiệp có thể tăng chỉ số ROI bằng cách giảm chi phí đầu tư, ví dụ như giảm nhân viên hoặc cắt giảm chi phí quảng cáo. Tuy nhiên, giảm chi phí một cách quá mức có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ và doanh nghiệp có thể mất đi sự cạnh tranh.

Do đó, chỉ số ROI cao không phải lúc nào cũng là một chỉ số tốt, và đôi khi cần phải xem xét kỹ các yếu tố khác để đánh giá mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư.

Chỉ số ROI bao nhiêu là tốt nhất?

Không có một chỉ số ROI cụ thể nào được coi là tốt nhất vì điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như ngành công nghiệp, quy mô và độ lớn của doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, v.v.

Tuy nhiên, một chỉ số ROI tốt là chỉ số cao hơn so với ngành công nghiệp và so với mức đầu tư ban đầu. Mức độ tốt hay không của chỉ số ROI cũng phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư của người đầu tư hoặc doanh nghiệp, ví dụ như mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hoặc khối lượng sản phẩm bán ra.

Ngoài ra, chỉ số ROI cần phải được xem xét kết hợp với các chỉ số tài chính khác như tỷ suất lợi nhuận ròng (Net Profit Margin), chỉ số P/E (Price-to-Earnings Ratio), và tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (Return on Equity) để đánh giá toàn diện mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư.

Với những giải thích trên đây về chỉ số ROI tài chính bạn sẽ hoàn toàn hiểu rõ hơn những con số đại diện trong báo cáo tài chính là như thế nào. Với những ai đầu tư chứng khoán, mua cổ phiếu của doanh nghiệp thì cần phải xem xét chỉ số ROI để đánh giá tình hình kinh doanh của công ty ở hiện tại và quá khứ như thế nào.

Post Comment