Thursday, 25 Apr 2024
Edu Tin khác Tin tức

Mẫu phiếu dự giờ THCS Cấp 2 mới nhất 2024 – Đánh giá tiết dạy

Để đánh giá tiết dạy các giáo viên của trường THCS thì các cơ sở giáo dục của trường đã thực hiện các kế hoạch dự giờ, và thông qua phiếu dự giờ để nhận xét.  Vậy có những mẫu phiếu dự giờ THCS mới nhất nào và được soạn thảo ra sao, thì mọi người cùng theo chân bài viết sau đây của infofinance.vn để nắm rõ các vấn đề trên.

Tìm hiểu phiếu dự giờ THCS là gì?

Phiếu dự giờ THCS hay còn gọi là phiếu đánh giá tiết dạy cấp TNCS là phiếu mà cơ sở giáo dục nhà trường lập ra để đánh giá, nhận xét về tiết dạy của giáo viên cấp trung học cơ sở. Ngoài ra phiếu này có thể giúp các giáo viên giảng dạy nhận định được điểm mạnh, điểm yếu của mình, qua đó phát huy những điểm tốt và khắc phục những lỗi để nâng cao chất lượng bài giảng được  hoàn thiện hơn

Tầm quan trọng của phiếu dự giờ THCS

Như đã tham khảo trên thì phiếu dự giờ chủ yếu để đánh giá kỹ năng giảng dạy của giáo viên qua từng tiết dự giờ. Sau mỗi tiết dự giờ thì các giáo viên dự giờ sẽ đưa  ra những nhận xét phù hợp, khi nhận được phiếu đánh giá dự giờ thì các giáo viên sẽ tổng hợp lại những yếu tố cần  thay đổi hay phát huy. Từ đó có thể giúp giáo viên có những tiết dạy tốt hơn

Mau-phieu-du-gio-THCS-Moi-nhat
Mẫu phiếu dự giờ THCS mới nhất

Ngoài ra có thể thông qua phiếu dự giờ THCS này mà các giáo viên có thể nắm được những học sinh nào hiểu bài, hay những học sinh nào đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu bài theo phương pháp dạy này. Như vậy thì giáo viên có thể điều chỉnh phowng pháp dạy phù hợp với tất cả học sinh

Mẫu phiếu dự giờ THCS mới nhất

Phiếu dự giờ THCS theo công văn 5512

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY

Tên bài dạy: …

Môn học/Hoạt động giáo dục: …

Lớp:…; Tiết:…; ngày …

Họ và tên giáo viên thực hiện:..

Nội dung Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đánh giá
1. Kế hoạch bài dạy Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 1,00
Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh. 2,00
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 1,00
Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 2,00
2. Hoạt động của giáo viên Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập cho học sinh. 2,00
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 1,00
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận, thực hiện). 2,00
3. Hoạt động của học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp. 2,00
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 1,00
Tổng điểm 20,00

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu dự giờ THCS theo công văn 5555

PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ GIỜ

Họ và tên người dạy:…………………………….

Môn:…………….. Tên bài học:…………………….

Họ và tên người dự giờ: …………………. Chuyên môn:……………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………

Nội dung Tiêu chí Điểm Đánh giá
1. Giáo án và tài liệu dạy học (25 điểm) Về chuỗi hoạt động học với mức độ phù hợp và với cả mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dung trong tiết dạy 5
Mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập ở một mức độ rõ ràng 10
Các thiết bị dạy học và tài liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh có mức độ phù hợp 5
Các phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động của học sinh có  mức độ hợp lý 5
Hhình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập và phương pháp học tập 10
2. Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh (35 điểm) Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập 10
Với những khó khăn của học sinh có khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời 10
Khi thực hiện nhiệm vụ học tập có mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích hợp tác 5
Khả năng tổng hợp và phân tích đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh 10
3. Hoạt động của học sinh (40 điểm) Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp. 5
Trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập có tính tích cực, chủ động sáng tạo, hợp tác của học sinh 15
Trong quá trình trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập có khả năng tham gia tích cực 10
Tính đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh 10
Tổng điểm 100

Đánh giá chung

+ Giáo viên dạy tự nhận xét: ………………………

+ Người dự giờ nhận xét: ………………………….

Đánh giá về những thành công của giờ học như về nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học, hoạt động học của học sinh…

Cần lưu ý những hạn chế của tiết học như nội dung, phương pháp và kỹ thuật dạy học, hoạt động của học sinh………………….

 ………………., ngày ……. tháng …… năm …………

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu dự giờ THCS violet

PHIẾU DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY

Tên bài dạy: ……………………………………………………………………..

Môn học/Hoạt động giáo dục: …………………………………………………

Lớp:………..….………; Tiết:……..; ngày ………………….………..

Họ và tên giáo viên thực hiện:…………………………………………………….

Nội dung Tiêu chí Điểm tối đa Điểm đánh giá
1. Kế hoạch bài dạy Mức độ phù hợp của các hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 1,00
Mức độ rõ ràng, chính xác của mục tiêu, nội dung, sản phẩm, cách thức tổ chức thực hiện mỗi hoạt động học của học sinh. 2,00
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 1,00
Mức độ phù hợp của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 2,00
2. Hoạt động của giáo viên Mức độ chính xác, phù hợp, sinh động, hấp dẫn của nội dung, phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập cho học sinh. 2,00
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 1,00
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ chính xác, hiệu quả trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh (làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức, kĩ năng học sinh cần ghi nhận, thực hiện). 2,00
3. Hoạt động của học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp. 2,00
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 2,00
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 1,00
Tổng điểm 20,00

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đánh giá phiếu dự giờ THCS

Các giáo viên dự giờ khi ghi đánh giá nhận xét vào phiếu dự giờ thì cần tham khảo qua các cách hướng dẫn mà infofinance.vn chia sẻ sau đây để có những đánh giá phù hợp nhất

Sau đây là 3 mức mà các giáo viên dự giờ có thể dựa vào các tiêu chí tại phiếu dự giờ đã được nhận xét và đánh giá

+ Nếu tổng điểm tối đa của các tiêu chí ở khoảng 50 -65% thì được đánh giá mức 1

+ Được đánh giá ở mức 2 nếu tổng điểm tối đa tiêu chí là khoảng 65 -80%

+ Đạt mức 3 nếu có điểm tối đa về tiêu chí là khoảng 80 – 100%

Xếp loại

+ Tổng điểm đạt từ 18 điểm đến 20 điểm thì được xếp loại cao nhất là giỏi

+ Xếp loại khá nếu tổng điểm đạt từ 13,5 điểm đến dưới 18 điểm

+ Tổng điểm ở mức từ 10 điểm đến dưới 13,5 điểm thì xếp loại trung bình

+ Nếu có tổng điểm chỉ dưới 10 điểm thì đó là bài dạy  không đạt

Đánh giá về kế hoạch bài dạy

Trong kế hoạch bài dạy thì các hoạt động được thiết kế về các tình huống, câu hỏi hay các nhiệm vụ mở đầu chưa lý giải được đầy đủ về các kiến thức, các kỹ năng đã có của học sinh, khiến cho học sinh có những mâu thuẫn về nhận thức. Mà qua đó chỉ có thể giải quyết một phần hoặc là phỏng đoán được các kết quả mà thôi

Đồng thời trong kế hoạch bài dạy mục tiêu, nội dung của hoạt động và của sản phẩm học tập mà những học sinh phải hoàn thành chưa nêu rõ về phương thức hoạt động của học sinh nhằm hoàn thành về sản phẩm học tập, tuy nhiên lại được mô tả rõ ràng

Thiết bị dạy học và học liệu được lựa chọn để sử dụng trong các kế hoạch bài dạy khá phù hợp, và được mô tả cụ thể, rõ ràng

Nhận xét về hoạt động của giáo viên

+ Về mục tiêu, nội dung và cả về sản phẩm học tập phải hoàn thành, phải đảm bảo cho phần lớn các học sinh nhận thức đúng về nhiệm vụ phải thực hiện. Cần có những câu hỏi rõ các về các vấn đề trên

+ Luôn quan sát và theo dõi bao quát cả quá trình hoạt động của mỗi học sinh, từ đó có thể nhận phát hiện được những học sinh cần giúp đỡ

+ Cần có những câu hỏi để gợi ý cho các học sinh có thể tích cực tham gia nhận xét, đánh giá và bổ sung hoàn thiện sản phẩm học tập ở trong nhóm hoặc toàn lớp học. Học sinh tiếp thu, ghi nhận các nhận xét, đánh giá về sản phẩm học tập

Lưu ý ghi nhận xét phiếu dự giờ THCS

Nếu bạn là một giáo viên thì việc chắc chắn phải trải qua việc làm giáo viên giảng dạy hay là giáo viên dự giờ, chình vì vậy mà mọi người cần chú ý một số lưu ý khi có nhận  xét về phiếu dự giờ

+ Đối với giáo viên giảng dạy cần tộn trong ý kiến từ người dự giờ như tập trung lắng nghe, ghi chép lại toàn bộ những ý chính mà giáo viên dự giờ đã đánh giá. Ngoài ra giáo viên giảng dạy cần tự đánh giá tiết dạy của mình trước tiên

+ Còn đối với giáo viên dự giờ cần đưa ra những đánh giá chính xác, bình đẳng, vì thế nên đặt mình vào vị trí của người nghe là các giáo viên giảng dạy

Những thông tin mà mọi người vừa tham khảo trên về các mẫu phiếu dự giờ THCS mới nhất cùng với đó là hướng dẫn viết đánh giá phiếu dự giờ chuẩn nhất. Hy vọng các giáo viên có thể tự lập cho mình mẫu phiếu khi dự giờ các cấp THCS, hay đưa ra những nhận xét phù hợp nhất

Post Comment